m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

สรุป การดำเนินการด้านคูณธรรม จริยธรรม เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

     NACC  

 

Copyright © 2021 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.