ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี