m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 

แผนดำเนินงาน
   10. แผนดำเนินงานประจำปี [ส่วนที่ 1]  [โครงการ]
   11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

   13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

   14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   17. E-Service

 

     NACC