คูู่่มือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการชำระภาษี

คู่มือการจดทะเบียนภาณิชย์

คู่มือการขอหนังสือรับรอง

คู่มือขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง

 

Attachments:
Download this file (01 คู่มือระยะเวลาการขอหนังสือรับรอง.pdf)01 คู่มือระยะเวลาการขอหนังสือรับรอง.pdf[ ]160 kB
Download this file (02 คู่มือการออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง.pdf)02 คู่มือการออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง.pdf[ ]220 kB
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น.pdf[ ]270 kB
Download this file (การดำเนินการจัดเก็บขยะรถเหลือง+เขียว 64.pdf)การดำเนินการจัดเก็บขยะรถเหลือง+เขียว 64.pdf[ ]1253 kB
Download this file (คูมือการปฏิบัติบัติงานกระบวนการจัดการเร.pdf)คูมือการปฏิบัติบัติงานกระบวนการจัดการเร.pdf[ ]293 kB
Download this file (คูมือประชาชน การชำระภาษี.pdf)คูมือประชาชน การชำระภาษี.pdf[ ]93 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานประกาศคระกรรมการพนักงานส่วนตำบล.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานประกาศคระกรรมการพนักงานส่วนตำบล.pdf[ ]3283 kB
Download this file (คู่มือบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล.pdf)คู่มือบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล.pdf[ ]3680 kB
Download this file (คู่มือประชาชน-รับเบียยังชีพ-อบต.กุดสระ.pdf)คู่มือประชาชน-รับเบียยังชีพ-อบต.กุดสระ.pdf[ ]791 kB
Download this file (คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์.pdf)คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์.pdf[ ]126 kB
Download this file (คู่มือสำหรับประชาชน กองส่งเสริมการเกษตร 64 .pdf)คู่มือสำหรับประชาชน กองส่งเสริมการเกษตร 64 .pdf[ ]305 kB
Download this file (เสียภาษีผ่านออนไลน์.pdf)เสียภาษีผ่านออนไลน์.pdf[ ]47 kB
Download this file (แผ่นพับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 0.2.pdf)แผ่นพับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 0.2.pdf[ ]256 kB
Download this file (แผ่นพับช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 0.2.pdf)แผ่นพับช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 0.2.pdf[ ]429 kB
Download this file (แผ่นพับสถานีสูบน้ำ บ้านขมิ้น 0.2.pdf)แผ่นพับสถานีสูบน้ำ บ้านขมิ้น 0.2.pdf[ ]219 kB