m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

 

คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์

Attachments:
Download this file (การปกครองท้องถิ่นไทย.pdf)การปกครองท้องถิ่นไทย.pdf[ ]41977 kB
Download this file (การประเมินความเสื่ยงเชิวคุณภาพและปริมาณ.ppt)การประเมินความเสื่ยงเชิวคุณภาพและปริมาณ.ppt[ ]334 kB
Download this file (การเชื่อมโยงและบูรณาการแผน.ppt)การเชื่อมโยงและบูรณาการแผน.ppt[ ]5150 kB
Download this file (คูมือการปฏิบัติบัติงานกระบวนการจัดการเร.pdf)คูมือการปฏิบัติบัติงานกระบวนการจัดการเร.pdf[ ]293 kB
Download this file (ทฤษฎีองค์กรและหลักการบริหารงาน.ppt)ทฤษฎีองค์กรและหลักการบริหารงาน.ppt[ ]2469 kB
Download this file (พรฎ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2560.pdf)พรฎ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2560.pdf[ ]285 kB
Download this file (พรฎ ให้นำราคาปานกลางของที่ดิน 2562.pdf)พรฎ ให้นำราคาปานกลางของที่ดิน 2562.pdf[ ]34 kB
Download this file (พรบ กำไหนดแผนกระจายอำนาจ 2542.pdf)พรบ กำไหนดแผนกระจายอำนาจ 2542.pdf[ ]179 kB
Download this file (พรบ คนพิการ 2556.pdf)พรบ คนพิการ 2556.pdf[ ]177 kB
Download this file (พรบ จริยธรรม.pdf)พรบ จริยธรรม.pdf[ ]168 kB
Download this file (พรบ จัดซื้อจัดจ้าง 2560.pdf)พรบ จัดซื้อจัดจ้าง 2560.pdf[ ]286 kB
Download this file (พรบ หอพัก.pdf)พรบ หอพัก.pdf[ ]193 kB
Download this file (พรบ เลือกตั้งท้องถิ่น 2562.pdf)พรบ เลือกตั้งท้องถิ่น 2562.pdf[ ]377 kB
Download this file (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม.ppt)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม.ppt[ ]11512 kB
Download this file (พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่ว.pdf)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่ว.pdf[ ]185 kB
Download this file (พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล2537 และแก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับที่ 6 ) 2552.ppt)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล2537 และแก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับที่ 6 ) 2552.ppt[ ]699 kB
Download this file (มาตรฐานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.pdf)มาตรฐานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.pdf[ ]3670 kB
Download this file (มาตรฐานหอพัก.pdf)มาตรฐานหอพัก.pdf[ ]43056 kB
Download this file (หลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเทืองที่ดี.pdf)หลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเทืองที่ดี.pdf[ ]11308 kB
Download this file (เลือกตั้งท้องถิ่น.pdf)เลือกตั้งท้องถิ่น.pdf[ ]1456 kB
Download this file (แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 2561-2565.pdf)แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 2561-2565.pdf[ ]13165 kB
     NACC  

 

Copyright © 2021 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.