m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

การเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงนตามภารกิจของหน่วยงาน โดยร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลียนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล

     NACC