m02m06m07m08m01

mb1

mb7

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 7
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายได้ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2562) เขียนโดย Super User 13
งบทดลองหลังปิดบัญชี เดือน มกราคม 2563 เขียนโดย Super User 10
งบทดลองหลังปิดบัญชี เดือน ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 6
งบทดลองหลังปิดบัญชี เดือน พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย Super User 58
งบทดลองหลังปิดบัญชี เดือน ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 55
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin2 55
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin2 79
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 เขียนโดย admin2 102
งบทดลองหลังปิดบัญชี เดือน สิงหาคม 2562 เขียนโดย admin2 56
งบทดลองหลังปิดบัญชี เดือน กรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin2 67
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายได้ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2562) เขียนโดย Super User 81
งบทดลองหลังปิดบัญชี เดือน มิถุนายน 2562 เขียนโดย Super User 136
งบทดลองหลังปิดบัญชี เดือนพฤษภาคม 2562 เขียนโดย Super User 115
งบทดลองหลังปิดบัญชี เดือน เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 145
รายงานสถานะการเงินประจำเดือน เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 96

tel

QR

 
Copyright © 2020 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.