m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 จาก ถนนลาดยางดอนหวาย-โคกก่องถึงหนองแด หมู่ที่ 8 บ้านดอนหวาย ตำบลกุดสระ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

     NACC