m02m06m07m08m01

mb1

mb7

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดขายปีงบประมาณ 2562 14 กรกฎาคม 2563 29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 14 กรกฎาคม 2563 32
ประกาศแผนพัสดุ ปี63 14 กรกฎาคม 2563 22
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปี63 14 กรกฎาคม 2563 22
ประกาศจัดซื้อ-จ้างตามพรบ.ปี60 ปีงบ2563 14 กรกฎาคม 2563 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แบบ Para Asphalt Concrete สายมิตรภาพ-บ้านกุดสระ 29 พฤษภาคม 2563 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคาร ศพด. บ้านดงเจริญ 21 พฤษภาคม 2563 41
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) 12 พฤษภาคม 2563 34
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แบบ Para Asphalt Concrete 12 พฤษภาคม 2563 55
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แบบ Para Asphalt Concrete ฯ 01 พฤษภาคม 2563 36
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 เมษายน 2563 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท 29 มกราคม 2563 88
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท (ลาดยาง) ตามภารกิจถ่ายโอน ชื่อสายทาง อด.2049 มิตรภาพ-โนนยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563 84
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5 บ้านโนนยาง แยกเป็น 5 สายทาง ต.กุดสระ 18 ธันวาคม 2562 96
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางถนนมิตรภาพ-ตาลดอน ม.12 บ้านดงลิง ต.กุดสระ 18 ธันวาคม 2562 66
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยวิธีพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวิทยาลัยเกาตรฯ ช่วงสี่แยกโนนแดง 3 ต้นซอยดงเจริญ 4 ตำบลกุดสระ 18 ธันวาคม 2562 87
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 12 ธันวาคม 2562 103
ประกาศ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 30 กันยายน 2562 129
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 05 พฤศจิกายน 2562 136
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีต ซอยประดู่ทอง สุดซอยบ้านโนนดู่ หมู่ที่10 บ้านโนนดู่ 30 กรกฎาคม 2562 145

หมวดหมู่รอง

tel

QR

 
Copyright © 2020 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.