m02m06m07m08m01

mb1

mb7

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?

 

 

tel

QR

 
Copyright © 2021 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.