m02m06m07m08m01

mb1

mb7

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
สรุปผลการดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม 10 มีนาคม 2564 14
คู่มือสำหรับประชำชน: กองสาธารณสุขฯ 10 มีนาคม 2564 16
รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 04 มีนาคม 2564 17
คู่มือประชาชน 03 มีนาคม 2564 14
คู่มือสภาเด็กและเยาวชน 25 กุมภาพันธ์ 2564 22
คู่มือประชาชน การขอรับเบี้ยยังชีพ 25 กุมภาพันธ์ 2564 23
QR 25 กุมภาพันธ์ 2564 17
แนวทางพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม 22 กุมภาพันธ์ 2564 22
แนวทางพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม 22 กุมภาพันธ์ 2564 19
แนวทางพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม 22 กุมภาพันธ์ 2564 21
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 19 กุมภาพันธ์ 2564 27
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 19 กุมภาพันธ์ 2564 23
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 19 กุมภาพันธ์ 2564 27
ประกาศ เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 14 ธันวาคม 2563 50
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 04 ธันวาคม 2563 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ 10 กันยายน 2563 102
กิจกรรม 5ส. 63 14 กรกฎาคม 2563 146
รายงานการวิเคราะห์ประเมินคุณธรรม 14 กรกฎาคม 2563 123
แผนเสริมสร้างพัฒนาองค์กร 14 กรกฎาคม 2563 130
รายงานข้อมูลสถิติการให้ประชาชน 14 กรกฎาคม 2563 92

หมวดหมู่รอง

tel

QR

 
Copyright © 2021 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.