m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

                             1594628815633.jpg  
 

ดร.เกียรติกมล   คำวิมล
ผู้อำนวยการกองช่าง

086-2342288

 
 -ว่าง    

-ว่าง-
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายปิยะพงษ์   มาบจะบก
นายช่างโยธา

 c01    

นางสาวปรียาวดี   พฤติสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้า

     

นายนิติธรรม   แก้วสนสินธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

นายอภิญญา   พึ่งสว่าง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

     

นายนภัทร   มัชฌิมา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

นายณัฐวุฒิ   ศรีหริ่ง
ผู้ช่วยนายช่างประปา

   c03  
 

นายขรรค์ชัย   น้อยมะลิวัลย์
พนักงานขับรถ

 
     NACC