m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

   1594628815633.jpg  
 

นายเกียรติกมล   คำวิมล
ผู้อำนวยการกองช่าง

086-2342288

 
 c05    c02

นายสงบ ลีวงษา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายปิยะพงษ์   มาบจะบก
นายช่างโยธา

 c01    c04

นางสาวปรียาวดี   พฤติสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายวัฒนา   หนูราช
นายช่างไฟฟ้า

     

นายนิติธรรม   แก้วสนสินธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

นายอภิญญา   พึ่งสว่าง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

     

นายนภัทร   มัชฌิมา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

นายณัฐวุฒิ   ศรีหริ่ง
ผู้ช่วยนายช่างประปา

   c03  
 

นายขรรค์ชัย   น้อยมะลิวัลย์
พนักงานขับรถ

 
     NACC  

 

Copyright © 2021 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.