m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

                
 

นางละออง ทาสีแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง

061-4195914

 

 

                          2.jpg

นางสาวปุณฑิตา พุทธรักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางสาวอรทัย นามอุตวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 kk01    

นายพรสวรรค์  สิทธิสวนจิก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

     

นางสาวรวิสรา  ทรงกลด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

   
     

นางสาวพัชรี  พลแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

   (ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

     NACC  

 

Copyright © 2022 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.