m02m06m07m08m01

mb1

mb7

   kk03  
 

นางอภิญญา  แก่นศักดิ์ศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 kk02    

นางสาวปภาดา  แสนสอน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางสุภาวิตา  ธรากิตติรัฐ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 kk01    kk04

นายพรสวรรค์  สิทธิสวนจิก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 

นายศิริพงศ์  จันทรเสนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

     

นางสาวรวิสรา  ทรงกลด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

   
     

นางสาวพัชรี  พลแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

นางสาวสุกัญญา  บุญยรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

tel

QR

 
Copyright © 2021 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.