m02m06m07m08m01

mb1

mb7

 

 

 p6

 

 

นายสุภโชค   ศิริทองตุ่ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ

 

 

 

 

 

 

 

 

นางรัชนีวรรณ กุตระแสง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดระ

 

 

 

 

 

p2

 

 

นายดนัย อินลา
หัวหน้าสำนักปลัด

 


  p8

 
InShot 20200706 082843128

นางสงกรานต์ โคตรสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางปรียาพร สุสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

p14 

   p7

นางนัชชา แสนภิรมณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสุภาพ ปิโยปกรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 
 p1

   InShot 20200706 083251690

นายฟาฆิณ นามมหาจักร
นักวิชาการศึกษา

 

นายยุทธนา ฉิมมาแก้ว
นิติกร


 
 6298

   p4

นายล้อมพงษ์ แสงงาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

สิบเอกเทวา บุปผามาตานัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 .jpg    

จ่าสิบเอกประกิจ อ่างรีย์
เจ้าพนักงานธุรการ

 


tel

QR

 
Copyright © 2021 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.