m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

 

 

 

 

 

นายสุภโชค   ศิริทองตุ่ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ

โทร 042 266386 ต่อ 5017

 

 

 

 

               

 

 

นายวีรยุทธ นงคะวาส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดระ

โทร 0854545445

 

 

 

 

 

p2

 

 

นายดนัย อินลา
หัวหน้าสำนักปลัด

 


  p8

 
InShot 20200706 082843128

นางสงกรานต์ โคตรสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางปรียาพร สุสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

p14 

   p7

นางนัชชา แสนภิรมณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสุภาพ ปิโยปกรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 
 p1

   InShot 20200706 083251690

นายฟาฆิณ นามมหาจักร
นักวิชาการศึกษา

 

นายยุทธนา ฉิมมาแก้ว
นิติกร


 
 6298

 
          

นายล้อมพงษ์ แสงงาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

นางสาวก่องแก้ว  แก้วจันดา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 .jpg    

จ่าสิบเอกประกิจ อ่างรีย์
เจ้าพนักงานธุรการ

 

สิบเอกเทวา บุปผามาตานัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

     NACC