m02m06m07m08m01

mb1

mb7

 

 

 p6

 

 

นายสุภโชค   ศิริทองตุ่ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ

 

 

 

 

 

 

 

 

นางรัชนีวรรณ กุตระแสง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดระ

 

 

 

 

 


 p2

 

 

นายดนัย อินลา
หัวหน้าสำนักปลัด

 


  p8

   p10

นางสงกรานต์ โคตรสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางปรียาพร สุสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

p14 

   p7

นางนัชชา แสนภิรมณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสุภาพ ปิโยปกรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 
 p1

   

นายฟาฆิณ นามมหาจักร
นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวพัสตราภรณ์ เหลืองอิงคะสุต
นิติกร


 
 p9

   p4

นายล้อมพงษ์ แสงงาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

สิบเอกเทวา บุปผามาตานัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

mb4

2019-02-13 18-47-40

dla logo

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

 

mb2

tel

QR

 
Copyright © 2019 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.