m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

     
 

1

นายนิมิตร   โชติพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ

โทร 042 266386

มือถือ 086 569 9084 

 
     

2

นายโสทร ภาโนชิต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ

081-3918461

 

3

พันโทปฏิวัติ  สวนสีดา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ

080-4027845

 

     
 

11

นางลำไพ  ผลพิพัฒน์
เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ

085-0023972

 
     NACC