m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

         
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
    42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
   47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
    48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

     NACC