m02m06m07m08m01

mb1

mb7

         
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
    42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
   47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
    48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

mb4

2019-02-13 18-47-40

dla logo

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

 

mb2

tel

QR

 
Copyright © 2019 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.