m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [TH]  [EN]
    35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
    36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

    39. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
    40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

 

 


64311865 656807408115110 1348760635936079872 n

64540291 1578156302316398 7396918949209702400 n

65742036 462939901107245 7308975289051119616 n

     NACC